Skolens folder til nye forældre

Gode råd!

Fra gamle til nye forældre

ved Tønning-Træden Friskole

sept. 2009

 (NB - der findes også en trykt version af denne folder, som udleveres på skolens kontor)

Denne folder er lavet som en støtte til nye forældre på friskolen, med tips og råd i forbindelse med børns skolegang.

Indholdet og rådene ikke er noget man nødvendigvis skal, men snarere ment som information, som kan bruges når man har behov for det eller er i tvivl om noget.

Vi håber at folderen vil give svar på nogle af de spørgsmål der melder sig hos jer.

På skolens hjemmeside www.ttf-friskole.dk kan I finde flere oplysninger.

Første skoledag

Første skoledag efter sommerferien er fra kl. 08.00-11.50, dog børnehaveklassen kl. 10.00-11.50. Mange forældre er med deres barn de første par timer denne dag – ikke kun de nystartede i 0. klasse

Store Hjul og Lille Hjul

Eleverne i 0.-3. klasse går i Lille Hjul, fra 4.-8. klasse er de i Store Hjul. Når de rykker op i Store Hjul skifter de klasselærer.

Høstfest

Alle børn medbringer en kurv, papkasse eller lignende, med hvad man synes der har med høst at gøre. Kurvene bliver sidst på dagen byttet rundt ved lodtrækning. Husk at fortælle jeres barn, at det ikke er sikkert man kommer hjem med en kurv der er lige så fin som den man havde med. Det er altid populært at få kurve med noget spiseligt i, fx blommer og pærer, og noget som kan bruges til aftensmaden.

Emneuger

To gange om året er der emneuger på skolen, lige inden efterårsferien og i ugen op til skolefesten. Der er altid et overordnet emne for disse uger, hvor der arbejdes på tværs af klasserne – nogle gange inden for Lille og Store hjul – andre gange over alle årgange.

Tur til Givskud Løvepark

I løbet af efteråret (hvert andet år) tager 2.-3. klasse på en overnatningstur til Givskud Løvepark. Forældre fra hver klasse opfordres til at deltage, ligesom forældrene er behjælpelige med kørsel og kagebagning.

Tur til Vingsted Jernaldercenter

4. klasse har i løbet af efteråret en tur til Vingsted Jernaldercenter sydvest for Vejle. Turen foregår over 3 dage, og her er der brug for forældre med på turen, samt chauffører.

Juleklip

En af de sidste dage inden 1. december bruges en dag på at lave juleklip. Der laves julepynt til klassen – ikke til at tage med hjem. Alle børn laver en (af læreren bestemt) jule-finurlighed. Denne bliver hængt op i forhallen med barnets navn på. Hver morgen i december bliver der trukket en af jule-finurlighederne og den heldige ejer bliver så dagens nisse, der får en lille ting og en nissehue, der gerne må bæres hele dagen.

Sidste dag inden jul

Dagen starter med hygge i klasserne. Det er forskelligt hvad klasselæren vælger at lave. Klasselæren bestemmer forholdene omkring slik og jule-guf. Det er vigtigt at man her overholder de aftaler/retningslinjer, der er for den enkelte klasse. Dagen afsluttes med julegudstjeneste i Tønning eller Træden kirke. Nogle går lige hjem fra kirken, mens andre går tilbage til skolen/Børneboligen. Dette aftales med klasselæreren (specielt i de små klasser).

Fastelavn

Alle børn og lærere møder udklædt. Der er tøndeslagning og præmier for forskellige kategorier af udklædninger – den flotteste – den mest uhyggelige osv. Arrangementet kan variere fra år til år, og planen meldes ud i torsdagsbrevet ugen før, om der evt. er undervisning over middag m.m.

Skolefest

Festen holdes en fredag aften, og ugen inden er emneuge. I denne uge bliver der øvet skuespil/musical med deltagelse af alle skolens elever. Resultatet af ugens arbejde vises fredag aften. Der er generalprøve fredag formiddag, hvor bedsteforældre og andre kan se stykket, da der er pladsmangel om aftenen…. Som regel er 5. klasse hovedrolleindehavere. Forældrene i 5. klasse er ansvarlige for det praktiske ved aftenens arrangement. Når skuespillet slutter, siver man ud i klasserne, hvor der er kaffe – og smørebrød hvis man har bestilt (brødet henter man selv i skolekøkkenet). Der er diskotek i gymnastiksalen – både for børn og voksne.

Skolekoncerter

Der er to koncerter i løbet af året: Julekoncert og sommerkoncert, hvor eleverne viser for forældrene, hvad de har lært. Her er det vigtigt at børnene møder op, hvis deres klasse er på programmet.

Arrangementerne starter kl. 19.00 og varer som regel et par timer.

Klassekasse

I hver klasse administrerer klasselæreren en klassekasse. Pengene kommer ind i forbindelse med diverse klassearrangementer, hvor der fx sælges kaffe og kage. Indholdet bruges på turen til København i 7. klasse. Derudover bruges pengene til øvrige fælles udgifter.

Hvis der ikke er nok penge i kassen, kan klasselæreren bede om et bidrag fra alle elever.

Københavnertur i 7. klasse

I løbet af efteråret tager eleverne i 7. klasse med deres klasselærer + en ekstra lærer, på en 3-dages tur til København. Rejsen foregår med tog og alle indkvarteres på vandrehjem eller lignende. I løbet af turen besøges diverse seværdigheder.

Lærerfri-dag

En dag i løbet af foråret drager alle lærerne på fælles kursus. Derfor er det forældrene der tager lærer-rollen denne dag. Der stiller to eller flere forældre fra hver klasse. Dagens indhold planlægges af de udvalgte forældre. Alle ideer er velkomne. Det drejer sig ikke om undervisning i almindelig forstand, men mere en række tilbud, som eleverne kan vælge sig ind på, på tværs af klasserne. Eksempler på tidligere aktiviteter er: Rollespil i Tønning Skov, Fin Restaurant, Alt om Vindmøller, Besøg på Hestehospital, Mal på Glas, Byg en Sæbekassebil. Det er en rigtig sjov dag, og man behøver ikke selv at have en ide eller særlige pædagogiske evner for at deltage – der er altid nogle, der har en plan.

Skolebytte – skolens årlige ”lejrskole”

Sidst på skoleåret bytter vi skole med en anden friskole, og bor på deres skole i 3-4 dage. Som regel tager 0. klasse af sted en dag senere end de øvrige klasser. Børnene kommer på udflugter til egnens seværdigheder og natur. Der er ikke almindelig undervisning på skolebytteture. Alle elever og lærere deltager. Praktiske oplysninger om turen får man fra skolen. Nogle forældre sender postkort til børnene. Det kan være en fordel, at man ved et forældremøde snakker om, hvad man evt. pr. post sender til sit barn på turen. Når børnene drager af sted vælger mange forældre (hvis de har mulighed for det) at være i skolegården for at vinke til ungerne og ligeledes at modtage dem, når de kommer hjem igen.

Skolebytte-cykelhold

I forbindelse med skolebytteturen er det muligt for elever fra store hjul at være med på cykelholdet.

Turen kan variere fra 70 til 180 km, og indebærer evt. en overnatning undervejs. Der deltager som regel 2 lærere og 3-4 forældre. En fantastisk oplevelse, som godt kan give en øm bag…

Kokkehold på skolebytteturen (4 forældre)

Hvis man har tid og lyst til at deltage, kan man tilmelde sig på skolens kontor. Det er sjovt at være med og man behøver ikke have særlige kokke-forudsætninger, men vær forberedt på hårdt arbejde – og lange hyggelige aftener. Der er ca. 4-5 års ventetid.

Fredagsspisning

Hver fredag laver et madhold bestående af elever fra store hjul samt en lærer, mad til alle på skolen. Maden spises i fællesskab i skolens gymnastiksal og aulaen. Alle har faste pladser ved bordene, hvor eleverne er blandet på tværs af klasserne. Tilberedningen af maden udgør skolens hjemkundskabsundervisning. Fredag er altså som hovedregel madpakkefri dag. Undtagelser kan være i emneuger, motionsdag o.l., Det meldes ud i ugebrevet når der ikke er mad om fredagen.

Skolemælk

Eleverne kan via kontoret tilmelde sig en ordning, hvor der betales halvårligt via internettet.

Skolefrugt / brød

Eleverne kan tilmelde sig en frugtordning, hvor der kvartalsvis bestilles og betales til kontoret. Frugten stilles frem i 10-frikvarteret.

Derudover kan man hver morgen skrive sig på en liste og bestille et brød til 3 kr., der kan hentes i 10- eller 12-pausen på kontoret.

Torsdagsbrev

Hver torsdag får eleverne (i en søskendeflok: det yngste barn) ugebrev med hjem. Her finder man generelle oplysninger, samt meddelelser fra klasselærerne. Torsdagsbrevene lægges også på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, dvs. økonomi, ansættelser, beslutninger vedrørende byggeri, sammensætningen af fag m.m.m.

Bestyrelsen udgør 7 stemmeberettigede medlemmer fra forældrekredsen i Friskolen, Børnebolig (SFO)og Børnehave. Desuden deltager ikke stemmeberettigede repræsentanter fra personalegruppen.

Man vælges for en to-årig periode. På skolens hjemmeside kan man se, hvem der er valgt til bestyrelsen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den samlede institutions overordnede besluttende myndighed. Generalforsamlingen foregår i henhold til vedtægterne.

Arbejdslørdage

En lørdag i juni og i september møder man op til en arbejdsdag og giver nogle timers arbejde til skolen. Skolen er afhængig af denne hjælp, og det er en dejlig dag at være med til - man får snakket med de andre forældre på skolen.

Skolen og dermed jer selv sparer mange penge, da mange opgaver løses denne dag. Opgaver skolen ellers skulle betale sig fra. Har man ikke mulighed for at deltage disse dage, kan skolen henvende sig og bede om hjælp til andre projekter i løbet af året.

Forældreråd

Ved efterårets forældremøde bliver to hold forældre fra klassen valgt til forældrerådet for det nye skoleår. Forældrerådet tager sig af klassearrangementer, og finder de personer, klassen stiller med til lærerfri dag.

Man kan forvente at sidde i forældrerådet mindst en gang i løbet af børnenes skolegang.

Børnefødselsdage

Det står selvfølgelig frit for med dette arrangement, men der er tradition for, at både piger og drenge inviteres med. Dette emne (gavestørrelse m.m.) kan det være en ide at drøfte på forældremødet i august/september. Husk at give Børneboligen besked i god tid, når klassen skal til fødselsdag – det vil lette arbejdet for personalet i Børneboligen. Husk meld afbud hvis dit barn ikke deltager i en fødselsdag – det er kun rimeligt for dem der holder fødselsdag.

Sygdom/fravær

Når en elev ikke møder frem om morgenen, skal skolen vide besked. Ring enten på tlf. 7575 2737 eller send en mail til kontor@ttf-friskole.dk.

Skal en elev bedes fri for undervisning, gives besked til klasselæreren. Ved flere dages fravær skal skolelederen give tilladelse.

Ophold på skolen efter skoletid

Elever, der ikke er tilmeldt skolens fritidsordning, må opholde sig på skolen en time efter de har fået fri, eller indtil førstkommende busafgang.

Pølsebod i 6. klasse

I løbet af foråret står 6. klasse for en bod, som hver tirsdag i 10-pausen sælger pølsehorn, pizzasnegle o.l. To hold forældre bager til hver gang. Evt. i skolens køkken, efter aftale med Aage, skolens pedel. Forældrene betaler råvarerne, overskuddet går til klassekassen.

Udlejning

Alle kan leje skolen, Børneboligen, bestik, borde og stole uden for almindelig åbningstid. Priserne oplyses på kontoret. Arrangementet aftales med kontoret.

Rengøring

Som familie ved friskolen har man rengøring af klassen ca. en gang pr. år (alt efter hvad der aftales i klassen). I klasserne hænger logbøger, hvor man fra gang til gang skriver, hvad der er blevet gjort - man skal ikke nødvendigvis skure fra øverst til nederst, men tjek i bogen, hvad der plejer at blive gjort. Rengøring udenfor skolens åbningstid aftales med Aage pedel.

Vores børn og lærere færdes i miljøet hver dag og derfor er det ikke OK at ”springe over”. Det skal jo gerne være sundhedsmæssigt forsvarligt at være på skolen. At forældrene møder op på skolen, ofte sammen med børnene, giver eleverne en større ansvarsfølelse for lokaler og inventar.

Sidste skoledag

Eleverne i 0.-7. klasse møder kl. 9, da alle lærerne spiser morgenmad med 8. klasse fra kl. 8-9. Der er arrangeret pasning for de elever, der møder frem før kl. 9. Derefter fælles morgensang og hygge i klasserne, evt. med morgenmad arrangeret af klasselærerne. Efter et frikvarter mødes alle igen i aulaen, hvor eleverne i 7. og 8. klasse står for underholdning, inden den afsluttende fodboldkamp mellem udklædte afgangselever og lærere.

0.-7.klasses ven

Når man starter i 0. klasse, får man en 7.-klasses ven. Det er de store elevers opgave at hjælpe de små godt i gang, så de får en tryg skolestart. De store henter de små, når der er særlige arrangementer på skolen, sidder ved siden af dem til fredagsspisning o.lign.

Studietur i 8. klasse

I løbet af foråret kommer klassen på en uges udenlandsrejse. Der må påregnes en ekstrabetaling til turen. Alle de praktiske forhold aftales i god tid ved et forældremøde.

 

Arbejdsopgaver for klasserne

Gennem skoleforløbet er der opgaver der skal løses af klasserne:

3.klasse Julekoncert

4.klasse Sommerkoncert

5.klasse Skolefest

6.klasse Pølsebrødbagning til boden

Andre små fif

• Alle elever er udenfor den første del af 10-pausen. Husk derfor praktisk tøj der kan leges og/eller løbes i.

• Pas på børnene ved parkeringspladsen. Vis hensynsfuldhed ved standsning og parkering.

• Oprydning og opvask i forbindelse med et klassearrangement eller forældremøde er en fælles sag.

• Ved arrangementer er der altid indbydelse og tilmelding. Vær opmærksom på betaling – også hvornår skolen skal modtage pengene.

• Man er altid velkommen til at være med på almindelige skoledage og ved specielle arrangementer (idrætsdag, juleklip, fastelavn, høstfest etc.)

• Skolen og bestyrelsen er åben for dialog hvis der er spørgsmål, problemer, ris eller ros. Henvend jer med det samme inden evt. problemer hobes op. Det er nemmere at løse et lille end et stort problem.

• Det er en god ide at stå på hovedet i ”glemt-tøj-kurven” en gang imellem. Måske er der noget man kender. Kurven står i aulaen.

• Skolens indendørs arealer er sko-frit område – derfor opfordres der til at medbringe hjemmesko.

Husk at give besked om ændring i telefonnumre/arbejde/adresse, og giv også gerne en e-mail-adresse til kontoretPrintervenlig version   ·  Sidst opdateret: 01. Feb 2016

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design